Šantić, Danica

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-9871-3225
 • Šantić, Danica (29)
 • Шантић, Даница (1)

Author's Bibliography

Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta

Šantić, Danica; Konjević, Jovana; Langović, Milica

(Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd, 2022)

TY - CONF
AU - Šantić, Danica
AU - Konjević, Jovana
AU - Langović, Milica
PY - 2022
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1192
AB - Dinamika, obim i karakter savremenih migracionih tokova uticali su na to da prostorna mobilnost stanovništva bude percipirana kao jedan od najvećih izazova 21. veka. S tim u vezi, značaj postojanja adekvatnih statističkih podataka o različitim kategorijama migranata na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou postao je sve veći. U procesu kontinuiranog praćenja migracionih tokova posebnu važnost imaju migracioni profili koji čine osnovu upravljanja migracijama. Međutim, ovi izveštaji se formiraju na nacionalnom nivou, dok se malo pažnje posvećuje sagledavanju specifičnostima migracionih obrazaca manjih teritorijalnih jedinica. Iz tog razloga je i cilj ovog rada da sagleda značaj izrade i implementacije migracionih profila na nivou jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Takozvani ‘’local turn’’ (lokalni zaokret) u upravljanju migracijama fokusira se na tome kako i u kojoj meri se pitanja vezana za migraciju odražavaju u strategijama lokalnog razvoja. Sistematično organizovanje podataka na lokalnom nivou omogućilo bi analizu migracionih fenomena, kao i njihovu povezanost sa ostalim segmentima prostornog razvoja, u cilju definisanja adekvatnih mera migracione politike. Iz tog razloga javlja se potreba integrisanog uključivanja migracionih pitanja u programe, planove i strategije razvoja na lokalnom nivou, što je moguće jedino njihovom kompleksnom analizom koja bi se temeljila na podacima migracionih profila.
PB - Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
C3 - Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
T1 - Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta
SP - 341
EP - 347
ER - 
@conference{
author = "Šantić, Danica and Konjević, Jovana and Langović, Milica",
year = "2022",
abstract = "Dinamika, obim i karakter savremenih migracionih tokova uticali su na to da prostorna mobilnost stanovništva bude percipirana kao jedan od najvećih izazova 21. veka. S tim u vezi, značaj postojanja adekvatnih statističkih podataka o različitim kategorijama migranata na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou postao je sve veći. U procesu kontinuiranog praćenja migracionih tokova posebnu važnost imaju migracioni profili koji čine osnovu upravljanja migracijama. Međutim, ovi izveštaji se formiraju na nacionalnom nivou, dok se malo pažnje posvećuje sagledavanju specifičnostima migracionih obrazaca manjih teritorijalnih jedinica. Iz tog razloga je i cilj ovog rada da sagleda značaj izrade i implementacije migracionih profila na nivou jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Takozvani ‘’local turn’’ (lokalni zaokret) u upravljanju migracijama fokusira se na tome kako i u kojoj meri se pitanja vezana za migraciju odražavaju u strategijama lokalnog razvoja. Sistematično organizovanje podataka na lokalnom nivou omogućilo bi analizu migracionih fenomena, kao i njihovu povezanost sa ostalim segmentima prostornog razvoja, u cilju definisanja adekvatnih mera migracione politike. Iz tog razloga javlja se potreba integrisanog uključivanja migracionih pitanja u programe, planove i strategije razvoja na lokalnom nivou, što je moguće jedino njihovom kompleksnom analizom koja bi se temeljila na podacima migracionih profila.",
publisher = "Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište",
title = "Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta",
pages = "341-347"
}
Šantić, D., Konjević, J.,& Langović, M.. (2022). Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište
Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd., 341-347.
Šantić D, Konjević J, Langović M. Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta. in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište. 2022;:341-347..
Šantić, Danica, Konjević, Jovana, Langović, Milica, "Značaj kreiranja migracionih profila u jedinicama lokalnih samouprava u cilju optimalnijeg upravljanja migracijama i njihove integracije u razvojna dokumenta" in Zbornik radova Devetog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", Veliko Gradište (2022):341-347.

Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije

Antić, Marija; Šantić, Danica; Đorđević, Dejan Ž.

(Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, 2021)

TY - CONF
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Đorđević, Dejan Ž.
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1169
AB - Međuzavisnost migracija i ruralnog razvoja je višestruka i kompleksna sa obzirom na to da migracije stanovništva imaju značajan uticaj kako na razvojne potencijale tako i na izazove i rizike sa kojima se sučavaju seoska naselja i ruralna područja. Demografska i ekonomska vitalnost je bila jedan od najvažnijih razvojnih karakteristika ruralnih prostora Srbije do sredine 20. veka, kada je u uslovima dinamične i centralizovano usmerene industrijalizacije, praćene sinhronizovanim procesima urbanizacija i deagrarizacije, došlo do njihove marginalizacije. Navedeni procesi su svoj prostorni, demografski i privredni izraz imali u dubokim strukturnim problemima i ubrzanom propadanju ruralnih prostora, posebno onih lociranih u planinskim, perifernim i pograničnima oblastima. Budući da su ova područja bila izostavljena iz fokusnih trajektorija socijalističkog razvoja, došlo je do preseljavanja miliona stanovnika iz sela u gradove, što je rezultiralo masovnom depopulacijom koja je u najugroženijim područjima imala razmere ruralnog egzodusa. Iz tog razloga se pitanje održivog ruralnog razvoja nameće kao jedan od prioritetnih zadataka
razvoja srpskog društva na početku 21. veka. Centralno pitanje ovog rada je fokusirano na specifičnostima savremenih migracionih fenomena kroz sagledavanje stavova i namera o preseljavanju ruralnog stanovništva, kao uticaja prostorne pokretljivosti na trendove ruralnog razvoja u bliskoj budućnosti, na primeru četiri jedinice lokalne samouprave –Leskovca, Zaječara,
Užica i Zrenjanina, koje na najbolji način prezentuju hetereogenost migracionih obrazca i osobenost razvoja ruralnog prostora Srbije.
PB - Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
C3 - XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope
T1 - Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije
SP - 111
EP - 118
ER - 
@conference{
author = "Antić, Marija and Šantić, Danica and Đorđević, Dejan Ž.",
year = "2021",
abstract = "Međuzavisnost migracija i ruralnog razvoja je višestruka i kompleksna sa obzirom na to da migracije stanovništva imaju značajan uticaj kako na razvojne potencijale tako i na izazove i rizike sa kojima se sučavaju seoska naselja i ruralna područja. Demografska i ekonomska vitalnost je bila jedan od najvažnijih razvojnih karakteristika ruralnih prostora Srbije do sredine 20. veka, kada je u uslovima dinamične i centralizovano usmerene industrijalizacije, praćene sinhronizovanim procesima urbanizacija i deagrarizacije, došlo do njihove marginalizacije. Navedeni procesi su svoj prostorni, demografski i privredni izraz imali u dubokim strukturnim problemima i ubrzanom propadanju ruralnih prostora, posebno onih lociranih u planinskim, perifernim i pograničnima oblastima. Budući da su ova područja bila izostavljena iz fokusnih trajektorija socijalističkog razvoja, došlo je do preseljavanja miliona stanovnika iz sela u gradove, što je rezultiralo masovnom depopulacijom koja je u najugroženijim područjima imala razmere ruralnog egzodusa. Iz tog razloga se pitanje održivog ruralnog razvoja nameće kao jedan od prioritetnih zadataka
razvoja srpskog društva na početku 21. veka. Centralno pitanje ovog rada je fokusirano na specifičnostima savremenih migracionih fenomena kroz sagledavanje stavova i namera o preseljavanju ruralnog stanovništva, kao uticaja prostorne pokretljivosti na trendove ruralnog razvoja u bliskoj budućnosti, na primeru četiri jedinice lokalne samouprave –Leskovca, Zaječara,
Užica i Zrenjanina, koje na najbolji način prezentuju hetereogenost migracionih obrazca i osobenost razvoja ruralnog prostora Srbije.",
publisher = "Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet",
journal = "XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope",
title = "Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije",
pages = "111-118"
}
Antić, M., Šantić, D.,& Đorđević, D. Ž.. (2021). Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije. in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope
Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet., 111-118.
Antić M, Šantić D, Đorđević DŽ. Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije. in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. 2021;:111-118..
Antić, Marija, Šantić, Danica, Đorđević, Dejan Ž., "Stavovi i namere o preseljavanju stanovištva kao determinanta održivog ruralnog razvoja Srbije" in XXVI Naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope (2021):111-118.

The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis

Šantić, Danica; Todorović, Milica; Natalija, Perišić

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2021)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Todorović, Milica
AU - Natalija, Perišić
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1134
AB - The COVID-19 pandemic has had severe consequences for the large-scale movement of populations within and across borders. Moreover, the crisis has had serious impacts on origin, transit and destination countries, as well as on migrant workers and their families. This paper aims to enhance the understanding of migration contexts in times of crises, as well as migrant-specific vulnerabilities, including the characteristics of stranded migrants in Serbia. Two phenomena have interacted to influence the shape and intensity of mobility in the country during the pandemic: that of citizens returning from abroad in the wake of the economic downturn and changing labour markets, and that of irregular migrants and asylum seekers stranded in transit along the Western Balkan Migration Route. An emphasis is placed on the challenges faced by migrants, as well as those faced by the country itself in terms of migration governance and management in times of crisis, questioning the existence of barriers to access to support. Despite the fact that these different groups of migrants will experience crises differently, it is important to explore the capacity of the country to assist them, both while in their country of origin and while in transit.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Journal of Balkan and Near Eastern Studies
T1 - The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis
VL - 24
IS - 3
SP - 557
EP - 575
DO - 10.1080/19448953.2021.2015659
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1134
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Todorović, Milica and Natalija, Perišić",
year = "2021",
abstract = "The COVID-19 pandemic has had severe consequences for the large-scale movement of populations within and across borders. Moreover, the crisis has had serious impacts on origin, transit and destination countries, as well as on migrant workers and their families. This paper aims to enhance the understanding of migration contexts in times of crises, as well as migrant-specific vulnerabilities, including the characteristics of stranded migrants in Serbia. Two phenomena have interacted to influence the shape and intensity of mobility in the country during the pandemic: that of citizens returning from abroad in the wake of the economic downturn and changing labour markets, and that of irregular migrants and asylum seekers stranded in transit along the Western Balkan Migration Route. An emphasis is placed on the challenges faced by migrants, as well as those faced by the country itself in terms of migration governance and management in times of crisis, questioning the existence of barriers to access to support. Despite the fact that these different groups of migrants will experience crises differently, it is important to explore the capacity of the country to assist them, both while in their country of origin and while in transit.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Journal of Balkan and Near Eastern Studies",
title = "The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis",
volume = "24",
number = "3",
pages = "557-575",
doi = "10.1080/19448953.2021.2015659",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1134"
}
Šantić, D., Todorović, M.,& Natalija, P.. (2021). The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis. in Journal of Balkan and Near Eastern Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 24(3), 557-575.
https://doi.org/10.1080/19448953.2021.2015659
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1134
Šantić D, Todorović M, Natalija P. The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis. in Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 2021;24(3):557-575.
doi:10.1080/19448953.2021.2015659
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1134 .
Šantić, Danica, Todorović, Milica, Natalija, Perišić, "The ‘new normal’ in migration management in Serbia in times of the COVID-19 crisis" in Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 24, no. 3 (2021):557-575,
https://doi.org/10.1080/19448953.2021.2015659 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1134 .
2
2

Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina

Šantić, Danica; Oruč, Nermin; De Giorgi, Simona

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2021)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Oruč, Nermin
AU - De Giorgi, Simona
PY - 2021
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1133
AB - This article sheds light on the status of migrants and asylum seekers in Bosnia and Herzegovina, as well as the state response to the growing challenges in the area of acceptance and protection, following the transformation of the Balkan Migration Route. This shift has caught state-level governmental institutions and local communities unprepared, with high numbers of migrants and refugees stranded upon its territory. A special focus was paid to the Bihać and Velika Kladuša municipalities in Una-Sana Canton, in the northwest of the country, and the ways in which they responded to this situation, in particular the ‘archipelago’ of official and makeshift camps that play a fundamental role in managing migration flows. In order to gain an insight into the problem being analyzed, the methodology applied was primarily based on participant observation and interviews, together with desk research of existing reports and media coverage in different stages of the crisis. The evidence suggests that the unique political infrastructure created after the 1990s has given rise to myriad institutional weaknesses and insufficient coordination between state-level and local authorities in the efforts to prevent a humanitarian emergency.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Journal of Balkan and Near Eastern Studies
T1 - Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina
VL - 24
IS - 3
SP - 520
EP - 541
DO - 10.1080/19448953.2021.2015663
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1133
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Oruč, Nermin and De Giorgi, Simona",
year = "2021",
abstract = "This article sheds light on the status of migrants and asylum seekers in Bosnia and Herzegovina, as well as the state response to the growing challenges in the area of acceptance and protection, following the transformation of the Balkan Migration Route. This shift has caught state-level governmental institutions and local communities unprepared, with high numbers of migrants and refugees stranded upon its territory. A special focus was paid to the Bihać and Velika Kladuša municipalities in Una-Sana Canton, in the northwest of the country, and the ways in which they responded to this situation, in particular the ‘archipelago’ of official and makeshift camps that play a fundamental role in managing migration flows. In order to gain an insight into the problem being analyzed, the methodology applied was primarily based on participant observation and interviews, together with desk research of existing reports and media coverage in different stages of the crisis. The evidence suggests that the unique political infrastructure created after the 1990s has given rise to myriad institutional weaknesses and insufficient coordination between state-level and local authorities in the efforts to prevent a humanitarian emergency.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Journal of Balkan and Near Eastern Studies",
title = "Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina",
volume = "24",
number = "3",
pages = "520-541",
doi = "10.1080/19448953.2021.2015663",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1133"
}
Šantić, D., Oruč, N.,& De Giorgi, S.. (2021). Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina. in Journal of Balkan and Near Eastern Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 24(3), 520-541.
https://doi.org/10.1080/19448953.2021.2015663
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1133
Šantić D, Oruč N, De Giorgi S. Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina. in Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 2021;24(3):520-541.
doi:10.1080/19448953.2021.2015663
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1133 .
Šantić, Danica, Oruč, Nermin, De Giorgi, Simona, "Transitional Shelters on a Policy Landslide – Experiencing Displacement on the Frontline in Bosnia and Herzegovina" in Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 24, no. 3 (2021):520-541,
https://doi.org/10.1080/19448953.2021.2015663 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1133 .
3

Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route

Bobić, Mirjana; Šantić, Danica

(Wiley, Hoboken, 2020)

TY - JOUR
AU - Bobić, Mirjana
AU - Šantić, Danica
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1066
AB - The article argues that the recent "migration crisis" has been constructed as a security threat to the European Union, which conceals both the multiple causes of forced migrations, and the inability of the Union to respond to the massive influx of people in need of protection. Serbia had taken up a "refugee-friendly" policy, which implied a humanitarian approach. However, due to a change of political discourse in connection with the EU accession, a shift towards the security position occurred. This article sheds light on the actual status of migrants and asylum seekers in Serbia, as well as the state response to the growing challenges in the area of acceptance and protection, following the official closure of the Balkan route. In the conclusion, the authors tentatively plead for return to a balanced humanitarian approach, since there is clear evidence that mixed migration flows will resume in the times to come.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - International Migration
T1 - Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route
VL - 58
IS - 3
SP - 220
EP - 234
DO - 10.1111/imig.12622
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1066
ER - 
@article{
author = "Bobić, Mirjana and Šantić, Danica",
year = "2020",
abstract = "The article argues that the recent "migration crisis" has been constructed as a security threat to the European Union, which conceals both the multiple causes of forced migrations, and the inability of the Union to respond to the massive influx of people in need of protection. Serbia had taken up a "refugee-friendly" policy, which implied a humanitarian approach. However, due to a change of political discourse in connection with the EU accession, a shift towards the security position occurred. This article sheds light on the actual status of migrants and asylum seekers in Serbia, as well as the state response to the growing challenges in the area of acceptance and protection, following the official closure of the Balkan route. In the conclusion, the authors tentatively plead for return to a balanced humanitarian approach, since there is clear evidence that mixed migration flows will resume in the times to come.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "International Migration",
title = "Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route",
volume = "58",
number = "3",
pages = "220-234",
doi = "10.1111/imig.12622",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1066"
}
Bobić, M.,& Šantić, D.. (2020). Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route. in International Migration
Wiley, Hoboken., 58(3), 220-234.
https://doi.org/10.1111/imig.12622
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1066
Bobić M, Šantić D. Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route. in International Migration. 2020;58(3):220-234.
doi:10.1111/imig.12622
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1066 .
Bobić, Mirjana, Šantić, Danica, "Forced migrations and Externalization of European Union Border Control: Serbia on the Balkan Migration Route" in International Migration, 58, no. 3 (2020):220-234,
https://doi.org/10.1111/imig.12622 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_1066 .
1
10
5
8

Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management

Šantić, Danica; Antić, Marija

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2020)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Antić, Marija
PY - 2020
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/6
AB - The paper analyzes the specificities of Serbia's response to coronavirus. Two most important issues during the pandemic were the role of the State and the management of migration flows. Being placed in the China-Russia-EU triangle shaped the response on the crises but also the image of the country in the world. Two phenomena shaped mobility patterns. Citizens returning from abroad were caught between accusations of spreading the virus and a plea for healthcare and other key workers from the Serbian diaspora to help in Serbia. The issue of refugees and migrants attracted significant amounts of positive public attention, but in parallel with that xenophobia arose as a new attitude as part of aggressive campaigns against them.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Eurasian Geography and Economics
T1 - Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management
VL - 61
SP - 546
EP - 558
DO - 10.1080/15387216.2020.1780457
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Antić, Marija",
year = "2020",
abstract = "The paper analyzes the specificities of Serbia's response to coronavirus. Two most important issues during the pandemic were the role of the State and the management of migration flows. Being placed in the China-Russia-EU triangle shaped the response on the crises but also the image of the country in the world. Two phenomena shaped mobility patterns. Citizens returning from abroad were caught between accusations of spreading the virus and a plea for healthcare and other key workers from the Serbian diaspora to help in Serbia. The issue of refugees and migrants attracted significant amounts of positive public attention, but in parallel with that xenophobia arose as a new attitude as part of aggressive campaigns against them.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Eurasian Geography and Economics",
title = "Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management",
volume = "61",
pages = "546-558",
doi = "10.1080/15387216.2020.1780457",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6"
}
Šantić, D.,& Antić, M.. (2020). Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management. in Eurasian Geography and Economics
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 61, 546-558.
https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780457
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6
Šantić D, Antić M. Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management. in Eurasian Geography and Economics. 2020;61:546-558.
doi:10.1080/15387216.2020.1780457
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6 .
Šantić, Danica, Antić, Marija, "Serbia in the time of COVID-19: between "corona diplomacy", tough measures and migration management" in Eurasian Geography and Economics, 61 (2020):546-558,
https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780457 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_6 .
4
24
13
25

Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu

Šantić, Danica

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/979
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu
IS - 16
SP - 124
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_979
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica",
year = "2019",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu",
number = "16",
pages = "124-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_979"
}
Šantić, D.. (2019). Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu. in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(16), 124-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_979
Šantić D. Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu. in Demografija. 2019;(16):124-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_979 .
Šantić, Danica, "Investigating Attitudes and Intentions of the Population in Relation to Migration and Determining the Impact of Migration on Demographic Aging in Four Local Government Units, with the Purpose of Formu" in Demografija, no. 16 (2019):124-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_979 .

Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC)

Šantić, Danica

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
PY - 2019
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/962
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC)
IS - 16
SP - 139
EP - 139
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_962
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica",
year = "2019",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC)",
number = "16",
pages = "139-139",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_962"
}
Šantić, D.. (2019). Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC). in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(16), 139-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_962
Šantić D. Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC). in Demografija. 2019;(16):139-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_962 .
Šantić, Danica, "Project: “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC)" in Demografija, no. 16 (2019):139-139,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_962 .

Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows

Šantić, Danica

(Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/948
AB - The role of the Republic of Serbia as key transit state along the Balkan migration route has started to become more complicated with the increased importance of this "formalized corridor" for irregular migration of thousands of people since 2015. The unique development of events on the route has allowed migrants to cross the territory of the Balkans within several days, which has caused an unprecedented increase of the total number of asylum seekers arriving in Europe, mainly in Germany. The official closure of the Balkan Route in March 2016 has lead to the creation of a growing number of "stranded" migrants in Serbia, whose stay has lengthened from several months to two years. The subject of this work is a short presentation of the state on the Balkan Route from 2015 until today, with a focus on key events which have lead to significant changes. The goal of the work is to illustrate the role of the Republic of Serbia in managing these flows, as well as its humanitarian response via relevant institutions, first and foremost the Working Group on Mixed Migration Flows.
AB - Uloga Republike Srbije kao ključne tranzitne države duž Balkanske migracione rute počela je da se usložnjava sa povećanjem značaja ovog "formalizovanog koridora" za iregularne migracije hiljada ljudi od 2015. godine. Jedinstveni razvoj događaja na ruti omogućio je migrantima da pređu teritoriju Balkana u roku od nekoliko dana, što je uslovilo nezapamćeno povećanje ukupnog broja azilanata koji dolaze u Evropu, uglavnom u Nemačku. Zvanično zatvaranje Balkanske rute u martu 2016. godine doveo je do stvaranja sve većeg broja ''zaglavljenih'' migranata u Srbiji, čija se dužina boravka povećala od nekoliko meseci do dve godine. Predmet ovog rada jeste kratak prikaz stanja na Balkanskoj ruti od 2015. godine do danas, uz naglasak na najvažnije događaje koji su doveli do velikih promena. Cilj rada jeste da ukaže na ulogu Republike Srbije u upravljanju ovim tokovima, kao i njen, humanitarni odgovor preko relevantnih institucija, pre svega Radne grupe za mešovite migracione tokove.
PB - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
T1 - Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows
T1 - Odgovor Republike Srbije na "migrantsku krizu" - zakoni i strategije za upravljanje miks migracionim tokovima
VL - 37
IS - 2
SP - 115
EP - 128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_948
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica",
year = "2018",
abstract = "The role of the Republic of Serbia as key transit state along the Balkan migration route has started to become more complicated with the increased importance of this "formalized corridor" for irregular migration of thousands of people since 2015. The unique development of events on the route has allowed migrants to cross the territory of the Balkans within several days, which has caused an unprecedented increase of the total number of asylum seekers arriving in Europe, mainly in Germany. The official closure of the Balkan Route in March 2016 has lead to the creation of a growing number of "stranded" migrants in Serbia, whose stay has lengthened from several months to two years. The subject of this work is a short presentation of the state on the Balkan Route from 2015 until today, with a focus on key events which have lead to significant changes. The goal of the work is to illustrate the role of the Republic of Serbia in managing these flows, as well as its humanitarian response via relevant institutions, first and foremost the Working Group on Mixed Migration Flows., Uloga Republike Srbije kao ključne tranzitne države duž Balkanske migracione rute počela je da se usložnjava sa povećanjem značaja ovog "formalizovanog koridora" za iregularne migracije hiljada ljudi od 2015. godine. Jedinstveni razvoj događaja na ruti omogućio je migrantima da pređu teritoriju Balkana u roku od nekoliko dana, što je uslovilo nezapamćeno povećanje ukupnog broja azilanata koji dolaze u Evropu, uglavnom u Nemačku. Zvanično zatvaranje Balkanske rute u martu 2016. godine doveo je do stvaranja sve većeg broja ''zaglavljenih'' migranata u Srbiji, čija se dužina boravka povećala od nekoliko meseci do dve godine. Predmet ovog rada jeste kratak prikaz stanja na Balkanskoj ruti od 2015. godine do danas, uz naglasak na najvažnije događaje koji su doveli do velikih promena. Cilj rada jeste da ukaže na ulogu Republike Srbije u upravljanju ovim tokovima, kao i njen, humanitarni odgovor preko relevantnih institucija, pre svega Radne grupe za mešovite migracione tokove.",
publisher = "Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja",
title = "Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows, Odgovor Republike Srbije na "migrantsku krizu" - zakoni i strategije za upravljanje miks migracionim tokovima",
volume = "37",
number = "2",
pages = "115-128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_948"
}
Šantić, D.. (2018). Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows. in Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd., 37(2), 115-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_948
Šantić D. Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows. in Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. 2018;37(2):115-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_948 .
Šantić, Danica, "Response of the Republic of Serbia to the "migrant crisis": Laws and strategies for managing mixed migration flows" in Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 37, no. 2 (2018):115-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_948 .

Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia

Manojlović, Sanja; Antić, Marija; Šantić, Danica; Sibinović, Mikica; Carević, Ivana; Srejić, Tanja

(MDPI, Basel, 2018)

TY - JOUR
AU - Manojlović, Sanja
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Sibinović, Mikica
AU - Carević, Ivana
AU - Srejić, Tanja
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/947
AB - In many Eastern European countries, the standard of living increased as a result of the process of industrialization in the second half of the 20th Century. Consequently, the population in rural areas with small-scale farming decreased due to the availability of employment elsewhere. This directly impacted soil erosion (and thereby sustainability of the land), but the degree and direction are not well known. This study investigates two municipalities within Serbia, their change in population and its impact on land use changes and soil erosion. The standard of living increased after the industrialization process in the 1960s within these municipalities. The erosion potential model is used to calculate gross annual erosion. The changes related to population and arable land in rural settlements are analyzed according to proportional spatial changes. The results show an overall decrease of erosion intensity in the study area. In addition, two basic findings are derived: first, the highest level of human impact on soil is in rural settlements at the lowest elevation zones, where erosion intensity shows the least amount of decrease; and, second, the most intensive depopulation process, recorded in higher elevation zones, indicates a rapid decrease of erosion intensity.
PB - MDPI, Basel
T2 - Sustainability
T1 - Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia
VL - 10
IS - 3
DO - 10.3390/su10030826
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947
ER - 
@article{
author = "Manojlović, Sanja and Antić, Marija and Šantić, Danica and Sibinović, Mikica and Carević, Ivana and Srejić, Tanja",
year = "2018",
abstract = "In many Eastern European countries, the standard of living increased as a result of the process of industrialization in the second half of the 20th Century. Consequently, the population in rural areas with small-scale farming decreased due to the availability of employment elsewhere. This directly impacted soil erosion (and thereby sustainability of the land), but the degree and direction are not well known. This study investigates two municipalities within Serbia, their change in population and its impact on land use changes and soil erosion. The standard of living increased after the industrialization process in the 1960s within these municipalities. The erosion potential model is used to calculate gross annual erosion. The changes related to population and arable land in rural settlements are analyzed according to proportional spatial changes. The results show an overall decrease of erosion intensity in the study area. In addition, two basic findings are derived: first, the highest level of human impact on soil is in rural settlements at the lowest elevation zones, where erosion intensity shows the least amount of decrease; and, second, the most intensive depopulation process, recorded in higher elevation zones, indicates a rapid decrease of erosion intensity.",
publisher = "MDPI, Basel",
journal = "Sustainability",
title = "Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia",
volume = "10",
number = "3",
doi = "10.3390/su10030826",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947"
}
Manojlović, S., Antić, M., Šantić, D., Sibinović, M., Carević, I.,& Srejić, T.. (2018). Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. in Sustainability
MDPI, Basel., 10(3).
https://doi.org/10.3390/su10030826
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947
Manojlović S, Antić M, Šantić D, Sibinović M, Carević I, Srejić T. Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia. in Sustainability. 2018;10(3).
doi:10.3390/su10030826
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947 .
Manojlović, Sanja, Antić, Marija, Šantić, Danica, Sibinović, Mikica, Carević, Ivana, Srejić, Tanja, "Anthropogenic Impact on Erosion Intensity: Case Study of Rural Areas of Pirot and Dimitrovgrad Municipalities, Serbia" in Sustainability, 10, no. 3 (2018),
https://doi.org/10.3390/su10030826 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_947 .
1
12
9
12

Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia

Šantić, Danica

(Matica srpska, Novi Sad, 2018)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/933
AB - Population distribution, as one of the key topics in geographical research, reflects the integrity of physical, social, economic and historical factors of certain area. This paper provides an overview of the spatial concentration of population in Serbia at the beginning of XXI century (Censuses 2002 and 2011). The analysis of population distribution and redistribution was performed at different levels of territorial structure of Serbia. The results indicate uneven distribution of population potentials (both in quantitative and qualitative ways) by expanding the area of extremely low and extremely high concentration. However, there remains a need for a broader scientific consideration of migration flows in order to create migration policies. Those policies are of interest to geographers because they represent attempts to manage the flow of people and to alter the geographical pattern of population distribution and characteristics.
AB - Polarizovanost u prostornoj distribuciji stanovništva Srbije danas je veoma aktuelna, jer je na većem delu teritorije Centralne Srbije i Vojvodine stanje populacionih potencijalau kvantitativnom, a naročito u kvalitativnom (strukturnom) pogledu limitirajući faktor održivog razvoja. Otuda potreba da se jasno definišu mere populacione politike prema migracijama stanovništva od lokalnog, regionalnog do nacionalnog nivoa, pre svegau cilju smanjenja dalje emigracije, a zatim i povratka stanovništva s povoljnijim demografskim strukturnim odlikama (mlađi, obrazovaniji). Neophodno je, takođe, predložiti i ravnomerniju transformaciju funkcija, kao i veličinu centralnih naseljau skladu s postojećim resursima, uz uvažavanje njihovog geografskog položaja. Preusmeravanje pravaca u razmeštaju stanovništva Srbije ka optimalnijoj distribuciji u skladu s resursima može se postići uvažavanjem savremenih teorijskih pristupa i sprovedenih politika u pojedinim državama sveta, koje su u ovoj sferi dale rezultate. S tim u vezi je neophodno organizovanje naučnih debata u cilju iznalaženja rešenja na relaciji nauka-struka-politika za najvažnije demografske izazove koji su slični onima pred kojima se nalazi najveći broj država Evrope, a čija se iskustva mogu primeniti i implementirati u osoben istorijski, kulturni i prostorni ambijent Srbije.
PB - Matica srpska, Novi Sad
T2 - Zbornik Matice srpske za društvene nauke
T1 - Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia
T1 - Izazovi u populacionoj politici prema migracijama stanovništva u uslovima neravnomernog razmeštaja populacionih potencijala u Srbiji
IS - 167
SP - 651
EP - 662
DO - 10.2298/ZMSDN1867651S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_933
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica",
year = "2018",
abstract = "Population distribution, as one of the key topics in geographical research, reflects the integrity of physical, social, economic and historical factors of certain area. This paper provides an overview of the spatial concentration of population in Serbia at the beginning of XXI century (Censuses 2002 and 2011). The analysis of population distribution and redistribution was performed at different levels of territorial structure of Serbia. The results indicate uneven distribution of population potentials (both in quantitative and qualitative ways) by expanding the area of extremely low and extremely high concentration. However, there remains a need for a broader scientific consideration of migration flows in order to create migration policies. Those policies are of interest to geographers because they represent attempts to manage the flow of people and to alter the geographical pattern of population distribution and characteristics., Polarizovanost u prostornoj distribuciji stanovništva Srbije danas je veoma aktuelna, jer je na većem delu teritorije Centralne Srbije i Vojvodine stanje populacionih potencijalau kvantitativnom, a naročito u kvalitativnom (strukturnom) pogledu limitirajući faktor održivog razvoja. Otuda potreba da se jasno definišu mere populacione politike prema migracijama stanovništva od lokalnog, regionalnog do nacionalnog nivoa, pre svegau cilju smanjenja dalje emigracije, a zatim i povratka stanovništva s povoljnijim demografskim strukturnim odlikama (mlađi, obrazovaniji). Neophodno je, takođe, predložiti i ravnomerniju transformaciju funkcija, kao i veličinu centralnih naseljau skladu s postojećim resursima, uz uvažavanje njihovog geografskog položaja. Preusmeravanje pravaca u razmeštaju stanovništva Srbije ka optimalnijoj distribuciji u skladu s resursima može se postići uvažavanjem savremenih teorijskih pristupa i sprovedenih politika u pojedinim državama sveta, koje su u ovoj sferi dale rezultate. S tim u vezi je neophodno organizovanje naučnih debata u cilju iznalaženja rešenja na relaciji nauka-struka-politika za najvažnije demografske izazove koji su slični onima pred kojima se nalazi najveći broj država Evrope, a čija se iskustva mogu primeniti i implementirati u osoben istorijski, kulturni i prostorni ambijent Srbije.",
publisher = "Matica srpska, Novi Sad",
journal = "Zbornik Matice srpske za društvene nauke",
title = "Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia, Izazovi u populacionoj politici prema migracijama stanovništva u uslovima neravnomernog razmeštaja populacionih potencijala u Srbiji",
number = "167",
pages = "651-662",
doi = "10.2298/ZMSDN1867651S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_933"
}
Šantić, D.. (2018). Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia. in Zbornik Matice srpske za društvene nauke
Matica srpska, Novi Sad.(167), 651-662.
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1867651S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_933
Šantić D. Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia. in Zbornik Matice srpske za društvene nauke. 2018;(167):651-662.
doi:10.2298/ZMSDN1867651S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_933 .
Šantić, Danica, "Challenges in a population policy toward migrations under the conditions of uneven distribution of population potentials in Serbia" in Zbornik Matice srpske za društvene nauke, no. 167 (2018):651-662,
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1867651S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_933 .

Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning

Đorđević, Ivana; Šantić, Danica; Živković, Ljiljana

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Đorđević, Ivana
AU - Šantić, Danica
AU - Živković, Ljiljana
PY - 2018
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/930
AB - The inclusion of migrant children into the formal education system of the Republic of Serbia represents a long-term project implemented by the Ministry of Education, Science and Technological Development with the support of international organizations and civil society organizations. Te education system of the Republic of Serbia in terms of their education faces two key challenges. The first challenge is that they are in transit through Serbia and the length of their stay unpredictable. Another challenge relates to the comprehensive approach and commitment system as a whole. Consequently, the subject of this paper is to identify the legal and institutional framework for the inclusion of migrant children into the formal education system, as well as the analysis of the situation in practice. the aim is to test the implementation of the previous model for the inclusion of migrant children into the formal education system of the Republic of Serbia. the aim of the work is concretized through specific that include the organization and realization of teaching in schools in combined classes of students, but also in the context of reception centers, as well as support to students through additional work after implementation in primary school. By examining the attitudes of all participants involved in the educational process (migrant children, teachers, school director and professional associates) contribute to reducing prejudice and stereotypes about migrant children, as well as the exercise of their rights in the education system. the applied methodology, which included surveys and semi-structured interviews, obtained the guidelines for the effective implementation of the existing normative framework aimed at successful integration of migrant children into society. the results suggest that migrant children in educational institutions acquire functional knowledge and skills in order to adapt to the new environment, socialization, stress relief, a sense of security and freedom.
AB - Uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem Republike Srbije predstavlja dugoročan projekat koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Obrazovni sistem Republike Srbije se po pitanju njihovog obrazovanja suočava sa dva ključna izazova. Prvi izazov je što se oni nalaze u tranzitu kroz Srbiju te je dužina njihovog boravka nepredvidiva. Drugi izazov se odnosi na sveobuhvatni pristup i angažovanje sistema u celini. Shodno tome, predmet ovog rada jeste identifikacija zakonodavnog i institucionalnog okvira za uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem, kao i analiza stanja u praksi. Cilj rada je testiranje primene dosadašnjeg modela za uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem Republike Srbije. Opšti cilj rada je konkretizovan kroz specifične koji obuhvataju način organizacije i realizacije nastave u školama u kombinovanim odeljenjima učenika, ali i u okviru prihvatnih centara, kao i podršku učenicima kroz dopunski rad nakon uključivanja u osnovnu školu. Ispitivanjem stavova svih aktera uključenih u obrazovno-vaspitni proces (dece migranata, nastavnika, direktora škola i stručnih saradnika) može se doprineti smanjivanju predrasuda i stereotipa o deci migrantima, kao i efikasnijem ostvarivanju njihovog prava u sistemu obrazovanja. Primenjenom metodologijom, koja je obuhvatila anketna istraživanja i polustrukturisane intervjue, dobijene su smernice za efikasniju implementaciju postojećih normativnih okvira koji imaju za cilj uspešniju integraciju dece migranata u društvo. Rezultati istraživanja ukazuju da deca migranti u obrazovno-vaspitnim ustanovama stiču funkcionalno znanje i veštine u cilju adaptacije na novu sredinu, socijalizacije, oslobađanja od stresa, osećaja sigurnosti i slobode.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning
T1 - Deca migranti u školama u Srbiji - barijera ili izazov za novi početak
VL - 15
IS - 15
SP - 73
EP - 92
DO - 10.5937/demografja1815073D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_930
ER - 
@article{
author = "Đorđević, Ivana and Šantić, Danica and Živković, Ljiljana",
year = "2018",
abstract = "The inclusion of migrant children into the formal education system of the Republic of Serbia represents a long-term project implemented by the Ministry of Education, Science and Technological Development with the support of international organizations and civil society organizations. Te education system of the Republic of Serbia in terms of their education faces two key challenges. The first challenge is that they are in transit through Serbia and the length of their stay unpredictable. Another challenge relates to the comprehensive approach and commitment system as a whole. Consequently, the subject of this paper is to identify the legal and institutional framework for the inclusion of migrant children into the formal education system, as well as the analysis of the situation in practice. the aim is to test the implementation of the previous model for the inclusion of migrant children into the formal education system of the Republic of Serbia. the aim of the work is concretized through specific that include the organization and realization of teaching in schools in combined classes of students, but also in the context of reception centers, as well as support to students through additional work after implementation in primary school. By examining the attitudes of all participants involved in the educational process (migrant children, teachers, school director and professional associates) contribute to reducing prejudice and stereotypes about migrant children, as well as the exercise of their rights in the education system. the applied methodology, which included surveys and semi-structured interviews, obtained the guidelines for the effective implementation of the existing normative framework aimed at successful integration of migrant children into society. the results suggest that migrant children in educational institutions acquire functional knowledge and skills in order to adapt to the new environment, socialization, stress relief, a sense of security and freedom., Uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem Republike Srbije predstavlja dugoročan projekat koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Obrazovni sistem Republike Srbije se po pitanju njihovog obrazovanja suočava sa dva ključna izazova. Prvi izazov je što se oni nalaze u tranzitu kroz Srbiju te je dužina njihovog boravka nepredvidiva. Drugi izazov se odnosi na sveobuhvatni pristup i angažovanje sistema u celini. Shodno tome, predmet ovog rada jeste identifikacija zakonodavnog i institucionalnog okvira za uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem, kao i analiza stanja u praksi. Cilj rada je testiranje primene dosadašnjeg modela za uključivanje dece migranata u formalni obrazovni sistem Republike Srbije. Opšti cilj rada je konkretizovan kroz specifične koji obuhvataju način organizacije i realizacije nastave u školama u kombinovanim odeljenjima učenika, ali i u okviru prihvatnih centara, kao i podršku učenicima kroz dopunski rad nakon uključivanja u osnovnu školu. Ispitivanjem stavova svih aktera uključenih u obrazovno-vaspitni proces (dece migranata, nastavnika, direktora škola i stručnih saradnika) može se doprineti smanjivanju predrasuda i stereotipa o deci migrantima, kao i efikasnijem ostvarivanju njihovog prava u sistemu obrazovanja. Primenjenom metodologijom, koja je obuhvatila anketna istraživanja i polustrukturisane intervjue, dobijene su smernice za efikasniju implementaciju postojećih normativnih okvira koji imaju za cilj uspešniju integraciju dece migranata u društvo. Rezultati istraživanja ukazuju da deca migranti u obrazovno-vaspitnim ustanovama stiču funkcionalno znanje i veštine u cilju adaptacije na novu sredinu, socijalizacije, oslobađanja od stresa, osećaja sigurnosti i slobode.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning, Deca migranti u školama u Srbiji - barijera ili izazov za novi početak",
volume = "15",
number = "15",
pages = "73-92",
doi = "10.5937/demografja1815073D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_930"
}
Đorđević, I., Šantić, D.,& Živković, L.. (2018). Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning. in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd., 15(15), 73-92.
https://doi.org/10.5937/demografja1815073D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_930
Đorđević I, Šantić D, Živković L. Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning. in Demografija. 2018;15(15):73-92.
doi:10.5937/demografja1815073D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_930 .
Đorđević, Ivana, Šantić, Danica, Živković, Ljiljana, "Migrant children in schools in Serbia: Barrier or challenge for a new beginning" in Demografija, 15, no. 15 (2018):73-92,
https://doi.org/10.5937/demografja1815073D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_930 .
3

Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia

Šantić, Danica; Antić, Marija; Ratkaj, Ivan; Budović, Aljoša

(Regional Studies Association, 2017)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Antić, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Budović, Aljoša
PY - 2017
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1150
AB - Until the mid-20th century, the rural areas had a population of more than three-quarters of the total population of Serbia, which mainly based its existence on agriculture. Subsequent processes of industrialization and urbanization, combined with a declining agricultural sector, have resulted in marginalization, devaluation and devastation of the rural areas. Since the 1960’s, Socialist Yugoslavia has accepted the strategy of rapid, centrally governed industrialization, which strongly hanged the image of rural areas. With rural areas left out of focus in the socialist development trajectory, millions of inhabitants were moved from villages to towns and cities, causing massive depopulation. Focusing socioeconomic development on the urban-based industrialization and the employment of unskilled and semiskilled labour from the villages, rural areas have suffered intensive emigration as well as demographic and socio-economic shrinkage. Consequently, rural shrinkage has become one of the largest structural development problems of Serbian society.
PB - Regional Studies Association
T2 - Regions Magazine
T1 - Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia
VL - 305
IS - 1
SP - 9
EP - 11
DO - 10.1080/13673882.2017.11868996
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Antić, Marija and Ratkaj, Ivan and Budović, Aljoša",
year = "2017",
abstract = "Until the mid-20th century, the rural areas had a population of more than three-quarters of the total population of Serbia, which mainly based its existence on agriculture. Subsequent processes of industrialization and urbanization, combined with a declining agricultural sector, have resulted in marginalization, devaluation and devastation of the rural areas. Since the 1960’s, Socialist Yugoslavia has accepted the strategy of rapid, centrally governed industrialization, which strongly hanged the image of rural areas. With rural areas left out of focus in the socialist development trajectory, millions of inhabitants were moved from villages to towns and cities, causing massive depopulation. Focusing socioeconomic development on the urban-based industrialization and the employment of unskilled and semiskilled labour from the villages, rural areas have suffered intensive emigration as well as demographic and socio-economic shrinkage. Consequently, rural shrinkage has become one of the largest structural development problems of Serbian society.",
publisher = "Regional Studies Association",
journal = "Regions Magazine",
title = "Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia",
volume = "305",
number = "1",
pages = "9-11",
doi = "10.1080/13673882.2017.11868996"
}
Šantić, D., Antić, M., Ratkaj, I.,& Budović, A.. (2017). Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia. in Regions Magazine
Regional Studies Association., 305(1), 9-11.
https://doi.org/10.1080/13673882.2017.11868996
Šantić D, Antić M, Ratkaj I, Budović A. Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia. in Regions Magazine. 2017;305(1):9-11.
doi:10.1080/13673882.2017.11868996 .
Šantić, Danica, Antić, Marija, Ratkaj, Ivan, Budović, Aljoša, "Migration and demographic shrinkage in rural areas in Serbia" in Regions Magazine, 305, no. 1 (2017):9-11,
https://doi.org/10.1080/13673882.2017.11868996 . .
2

Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment

Antić, Marija; Šantić, Danica; Kasanin-Grubin, M.; Malić, A.

(Scibulcom Ltd., 2017)

TY - JOUR
AU - Antić, Marija
AU - Šantić, Danica
AU - Kasanin-Grubin, M.
AU - Malić, A.
PY - 2017
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/806
AB - In this paper the relationship between populatiOn and the environment, and their influence on rural sustainability in Serbia, using quantitative typology of rural areas will be examined. The typology is based on the net relative change of population in rural areas in Serbia, according to the difference between the number of inhabitants at the end of the studied period (2011) and a hypothetical population that each rural settlement would have if the population in base year (1961) was changed proportionally to the change of total rural population. Research results indicate types of population dynamics of rural areas with different scale and intensity of environmental degradation: progressive type with favorable human and economic potentials, strong urban influence and huge environmental transformation; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the natural environment; regressive type with heterogeneous demographic, social and economic features, and different impacts on natural and social environment, and dominant regressive type of rural areas highly characterised by the deficient in human and economic potential and preserved natural resources. Based on analysed rural particularities it can be concluded that the different human, environmental and economic potentials and obstacles of determined types of rural areas should be the starting point in defining appropriate sustainable strategies and development directions.
PB - Scibulcom Ltd.
T2 - Journal of Environmental Protection and Ecology
T1 - Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment
VL - 18
IS - 1
SP - 323
EP - 331
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806
ER - 
@article{
author = "Antić, Marija and Šantić, Danica and Kasanin-Grubin, M. and Malić, A.",
year = "2017",
abstract = "In this paper the relationship between populatiOn and the environment, and their influence on rural sustainability in Serbia, using quantitative typology of rural areas will be examined. The typology is based on the net relative change of population in rural areas in Serbia, according to the difference between the number of inhabitants at the end of the studied period (2011) and a hypothetical population that each rural settlement would have if the population in base year (1961) was changed proportionally to the change of total rural population. Research results indicate types of population dynamics of rural areas with different scale and intensity of environmental degradation: progressive type with favorable human and economic potentials, strong urban influence and huge environmental transformation; stagnant type with advanced agricultural and demographic dimension which imposed pressures to the natural environment; regressive type with heterogeneous demographic, social and economic features, and different impacts on natural and social environment, and dominant regressive type of rural areas highly characterised by the deficient in human and economic potential and preserved natural resources. Based on analysed rural particularities it can be concluded that the different human, environmental and economic potentials and obstacles of determined types of rural areas should be the starting point in defining appropriate sustainable strategies and development directions.",
publisher = "Scibulcom Ltd.",
journal = "Journal of Environmental Protection and Ecology",
title = "Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment",
volume = "18",
number = "1",
pages = "323-331",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806"
}
Antić, M., Šantić, D., Kasanin-Grubin, M.,& Malić, A.. (2017). Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment. in Journal of Environmental Protection and Ecology
Scibulcom Ltd.., 18(1), 323-331.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806
Antić M, Šantić D, Kasanin-Grubin M, Malić A. Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment. in Journal of Environmental Protection and Ecology. 2017;18(1):323-331.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806 .
Antić, Marija, Šantić, Danica, Kasanin-Grubin, M., Malić, A., "Sustainable rural development in Serbia - relationship between population dynamicss and environment" in Journal of Environmental Protection and Ecology, 18, no. 1 (2017):323-331,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_806 .
10
16

Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years

Spasovski, Milena; Šantić, Danica

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Etnografski institut, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Spasovski, Milena
AU - Šantić, Danica
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/794
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Etnografski institut, Beograd
T2 - Glasnik Etnografskog Instituta SANU
T1 - Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years
VL - 64
IS - 3
SP - 453
EP - 467
DO - 10.2298/GEI151019006S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_794
ER - 
@article{
author = "Spasovski, Milena and Šantić, Danica",
year = "2016",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Etnografski institut, Beograd",
journal = "Glasnik Etnografskog Instituta SANU",
title = "Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years",
volume = "64",
number = "3",
pages = "453-467",
doi = "10.2298/GEI151019006S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_794"
}
Spasovski, M.,& Šantić, D.. (2016). Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years. in Glasnik Etnografskog Instituta SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Etnografski institut, Beograd., 64(3), 453-467.
https://doi.org/10.2298/GEI151019006S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_794
Spasovski M, Šantić D. Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years. in Glasnik Etnografskog Instituta SANU. 2016;64(3):453-467.
doi:10.2298/GEI151019006S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_794 .
Spasovski, Milena, Šantić, Danica, "Population mobility as a determinant of development and spatial distribution of population in Serbia in the last fifty years" in Glasnik Etnografskog Instituta SANU, 64, no. 3 (2016):453-467,
https://doi.org/10.2298/GEI151019006S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_794 .
2

Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies

Šantić, Danica; Spasovski, Milena

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Spasovski, Milena
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/779
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies
VL - 96
IS - 2
SP - 5
EP - 17
DO - 10.2298/GSGD1602001S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_779
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Spasovski, Milena",
year = "2016",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies",
volume = "96",
number = "2",
pages = "5-17",
doi = "10.2298/GSGD1602001S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_779"
}
Šantić, D.,& Spasovski, M.. (2016). Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 96(2), 5-17.
https://doi.org/10.2298/GSGD1602001S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_779
Šantić D, Spasovski M. Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2016;96(2):5-17.
doi:10.2298/GSGD1602001S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_779 .
Šantić, Danica, Spasovski, Milena, "Contemporary world migration - towards new terminology, patterns and policies" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 96, no. 2 (2016):5-17,
https://doi.org/10.2298/GSGD1602001S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_779 .
2

EU policy toward migration flows

Šantić, Danica; Obradović, Slavica

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Šantić, Danica
AU - Obradović, Slavica
PY - 2016
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/764
AB - More than two decades there is a tendency in the European Union towards harmonization of migration policies among Member States. However, the slow functioning of European structures, as well as the fact that each country has its own demographic problems, the different level of unemployment, the specifics of the cultural, social and economic development, are an impediment for explicit formulation of unified migration policy. In the time of the great migrations caused by global factors, primarily the relations between the great powers, civil wars and geopolitical implications, it is necessary to harmonize migration policy among all EU member states. This is primarily due to the fact that because such unforeseen migration flows from Africa and the Middle East caused changes in demographic characteristic of the EU, religious structures, with special attention to the integration of migrants and change in population distribution. Thats why is necessary to understand the connection of demographic elements with other elements of social systems in order to create meaningfull policy toward all types of migration flows.
AB - Više od dve decenije u Evropskoj Uniji postoji tendencija ka ujednačavanju migracione politike među državama članicama. Međutim, inertnost evropskih struktura, kao i činjenica da svaka država ima svoje demografske probleme, različiti nivo nezaposlenosti, specifičnosti u kulturnom, socijalnom, ekonomskom razvoju, predstavljaju kočnicu za formulisanje eksplicitno jedinstvene migracione politike. U uslovima velike seobe naroda koja je uzrokovana globalnim faktorima, pre svega odnosima velikih sila, ratovima i geopolitičkim implikacijama, neophodno je usaglasiti politiku doseljavanja među svim članicama Evropske unije. To je pre svega zbog činjenice da će usled ovakvih nesagledivih migracionih tokova iz Afrike i sa Bliskog Istoka doći do promene demografske slike EU, pre svega u domenu konfesionalne strukture stanovništva, zatim razmeštaju stanovništva, sa posebnim aspektom na integraciji migranata. Otuda je neophodno sagledati vezu demografskih elemenata sa ostalim elementima društvenih sistema, u cilju kreiranja svrsishodne politike koja će na najbolji način upravljati svim tipovima prostorne mobilnosti stanovništva.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - EU policy toward migration flows
T1 - Migraciona politika Evropske unije
IS - 13
SP - 117
EP - 128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_764
ER - 
@article{
author = "Šantić, Danica and Obradović, Slavica",
year = "2016",
abstract = "More than two decades there is a tendency in the European Union towards harmonization of migration policies among Member States. However, the slow functioning of European structures, as well as the fact that each country has its own demographic problems, the different level of unemployment, the specifics of the cultural, social and economic development, are an impediment for explicit formulation of unified migration policy. In the time of the great migrations caused by global factors, primarily the relations between the great powers, civil wars and geopolitical implications, it is necessary to harmonize migration policy among all EU member states. This is primarily due to the fact that because such unforeseen migration flows from Africa and the Middle East caused changes in demographic characteristic of the EU, religious structures, with special attention to the integration of migrants and change in population distribution. Thats why is necessary to understand the connection of demographic elements with other elements of social systems in order to create meaningfull policy toward all types of migration flows., Više od dve decenije u Evropskoj Uniji postoji tendencija ka ujednačavanju migracione politike među državama članicama. Međutim, inertnost evropskih struktura, kao i činjenica da svaka država ima svoje demografske probleme, različiti nivo nezaposlenosti, specifičnosti u kulturnom, socijalnom, ekonomskom razvoju, predstavljaju kočnicu za formulisanje eksplicitno jedinstvene migracione politike. U uslovima velike seobe naroda koja je uzrokovana globalnim faktorima, pre svega odnosima velikih sila, ratovima i geopolitičkim implikacijama, neophodno je usaglasiti politiku doseljavanja među svim članicama Evropske unije. To je pre svega zbog činjenice da će usled ovakvih nesagledivih migracionih tokova iz Afrike i sa Bliskog Istoka doći do promene demografske slike EU, pre svega u domenu konfesionalne strukture stanovništva, zatim razmeštaju stanovništva, sa posebnim aspektom na integraciji migranata. Otuda je neophodno sagledati vezu demografskih elemenata sa ostalim elementima društvenih sistema, u cilju kreiranja svrsishodne politike koja će na najbolji način upravljati svim tipovima prostorne mobilnosti stanovništva.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "EU policy toward migration flows, Migraciona politika Evropske unije",
number = "13",
pages = "117-128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_764"
}
Šantić, D.,& Obradović, S.. (2016). EU policy toward migration flows. in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(13), 117-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_764
Šantić D, Obradović S. EU policy toward migration flows. in Demografija. 2016;(13):117-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_764 .
Šantić, Danica, Obradović, Slavica, "EU policy toward migration flows" in Demografija, no. 13 (2016):117-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_764 .

Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја

Сибиновић, Микица; Антић, Марија; Шантић, Даница; Раткај, Иван

(Народна библиотека "Његош", Књажевац, 2016)

TY - RPRT
AU - Сибиновић, Микица
AU - Антић, Марија
AU - Шантић, Даница
AU - Раткај, Иван
PY - 2016
UR - http://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1170
AB - Проблем руралног развоја је актуелна тема у свету, а решавање овог проблема намеће се kао један од приоритета савременог друштва. Рурални простор општине Књажевац 
 kонтинуирано се мења, а те промене одређују различити фактори. У географској науци није споран регионални утицај као фактор економског развоја, али су ретки покушаји да се кроз одговарајуће концепције и моделе изразе и истраже спреге у систему простор–човек–пољопривреда. Због тога је основни задатак ове студије фокусиран на проблеме системске организације руралног простора, базних елемената и њихових међусобних веза и односа. Увођењем еволутивне анализе у истраживачки процес омогућено је детаљније сагледавање процеса депопулације, деаграризације и сенилизације сеоских насеља књажевачког краја. Деловање физичко-географских и антропогених услова на рурални простор можемо сагледати и као својеврсне катализаторе пољопривредног развоја, али истовремено и као значајне факторе који су битно допринели и посебно уобличили данашњи стадијум развоја руралног простора општине Књажевац. Мрежа сеоских насеља је дисперзивна и карактерише је просторно-демографска ифункционална неравнотежа. Условљена 
међузависност посебно је изражена у просторном размештају, специјализацији, концентрацији и интензивности пољопривредне производње, као и могућности примене савремене агротехнике. Улога природних услова је нарочито изражена у биљној производњи, јер физичко-географске особине простора детерминишу у великој мери размештај биљних култура и висину приноса по јединици површине, а самим тим и економичност производње. Утицај антропогених фактора изразито се рефлектује преко пољопривредног становништва, аграрне структуре, земљишног фонда, достигнутог нивоа агротехнике, доступности до тржишта и изграђености индустријских капацитета за прераду пољопривредних производа. Пољопривредно становништво, посебно његов радноактивни део, веома је значајан фактор који утиче на ниво пољопривредне ефикасности. У поступку параметризације руралног система и разраде системских модела, неопходна су сложена емпиријска и теоријска истраживања. Емпиријска истраживања у овој студији базирана су на релевантним статистичким серијама (1961–2012), док је у домену теоријских истраживања посебан акценат стављен на структуру руралног простора, функције појединих елемената, њихове међусобне непосредне и посредне, директне и повратне везе различитог смера и интензитета, и територијалну организацију развојних потенцијала са аспекта пољопривреде. На овај начин утврђени су егзактни параметри неопходни за евалуацију стања.
PB - Народна библиотека "Његош", Књажевац
PB - Српско географско друштво, Београд
T1 - Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја
EP - 333
ER - 
@techreport{
author = "Сибиновић, Микица and Антић, Марија and Шантић, Даница and Раткај, Иван",
year = "2016",
abstract = "Проблем руралног развоја је актуелна тема у свету, а решавање овог проблема намеће се kао један од приоритета савременог друштва. Рурални простор општине Књажевац 
 kонтинуирано се мења, а те промене одређују различити фактори. У географској науци није споран регионални утицај као фактор економског развоја, али су ретки покушаји да се кроз одговарајуће концепције и моделе изразе и истраже спреге у систему простор–човек–пољопривреда. Због тога је основни задатак ове студије фокусиран на проблеме системске организације руралног простора, базних елемената и њихових међусобних веза и односа. Увођењем еволутивне анализе у истраживачки процес омогућено је детаљније сагледавање процеса депопулације, деаграризације и сенилизације сеоских насеља књажевачког краја. Деловање физичко-географских и антропогених услова на рурални простор можемо сагледати и као својеврсне катализаторе пољопривредног развоја, али истовремено и као значајне факторе који су битно допринели и посебно уобличили данашњи стадијум развоја руралног простора општине Књажевац. Мрежа сеоских насеља је дисперзивна и карактерише је просторно-демографска ифункционална неравнотежа. Условљена 
међузависност посебно је изражена у просторном размештају, специјализацији, концентрацији и интензивности пољопривредне производње, као и могућности примене савремене агротехнике. Улога природних услова је нарочито изражена у биљној производњи, јер физичко-географске особине простора детерминишу у великој мери размештај биљних култура и висину приноса по јединици површине, а самим тим и економичност производње. Утицај антропогених фактора изразито се рефлектује преко пољопривредног становништва, аграрне структуре, земљишног фонда, достигнутог нивоа агротехнике, доступности до тржишта и изграђености индустријских капацитета за прераду пољопривредних производа. Пољопривредно становништво, посебно његов радноактивни део, веома је значајан фактор који утиче на ниво пољопривредне ефикасности. У поступку параметризације руралног система и разраде системских модела, неопходна су сложена емпиријска и теоријска истраживања. Емпиријска истраживања у овој студији базирана су на релевантним статистичким серијама (1961–2012), док је у домену теоријских истраживања посебан акценат стављен на структуру руралног простора, функције појединих елемената, њихове међусобне непосредне и посредне, директне и повратне везе различитог смера и интензитета, и територијалну организацију развојних потенцијала са аспекта пољопривреде. На овај начин утврђени су егзактни параметри неопходни за евалуацију стања.",
publisher = "Народна библиотека "Његош", Књажевац, Српско географско друштво, Београд",
title = "Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја",
pages = "333"
}
Сибиновић, М., Антић, М., Шантић, Д.,& Раткај, И.. (2016). Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја. 
Народна библиотека "Његош", Књажевац..
Сибиновић М, Антић М, Шантић Д, Раткај И. Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја. 2016;:null-333..
Сибиновић, Микица, Антић, Марија, Шантић, Даница, Раткај, Иван, "Рурални простор општине Kњажевац : антропогеографске основе развоја" (2016).

Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic

Spasovski, Milena; Šantić, Danica

(Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Spasovski, Milena
AU - Šantić, Danica
PY - 2015
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/736
AB - The aim of this paper is to review the actuality of selected phenomena and processes of population development in the context of specific topics in the work of Vojislav S. Radovanovic, through the presentation of the demographic development of the world, continents, major regional entities and examples of countries. Famous Serbian anthropologist in the mid-twentieth century with lot of knowledge pointed out the necessity of developing new scientific theories, methods and techniques of population studies, as well as the new distinctive effects of social, economic, health, cultural and other lines of development, which will affect the transition directions of the elements of natural regeneration and spatial mobility of the population, the transformation of the population structure and model of deployment and redistribution of population. Population geography was developed from Antropogeography after Second World War. Modern Population geography has a wide range of topics and is theoretically grounded in modern general and specific, modern scientific methodology. The most important topics of the modern world impose on the links between population and resources, refugees and asylum seekers, causes and consequences of international migration, the implications of biological depopulation and low fertility levels at one and expanded reproduction, population expansion and an increase in working-age population, accelerated aging population in certain national and regional levels, large disparities in morbidity and mortality, as well as challenges related dispersion and concentration of the population, along with other issues and problems of demographic development.
AB - Cilj ovog rada jeste osvrt na aktuelnost izabranih pojava i procesa razvitka stanovništva u kontekstu pojedinih tema kojima se bavio Vojislav S. Radovanović, kroz prikaz demografskog razvitka sveta, kontinenata, većih regionalnih celina i primera zemalja. Znameniti srpski antropogeograf, Vojislav S. Radovanović, je sredinom XX veka tretirajući pomenutu problematiku, znalački ukazao na neophodnost razvoja novih naučnih teorija, metoda i tehnika populacionih istraživanja, kao i na nove osobene uticaje društvenih, privrednih, zdravstvenih, kulturnih i drugih pravaca razvoja, koji će uticati na tranziciju prirodnog obnavljanja i prostorne pokretljivosti stanovništva, transformaciju struktura stanovništva i modela razmeštaja i prerazmeštaja stanovništva. Iz antropogeografije se nakon Drugog svetskog rata razvila Geografija stanovništva. Savremena geografija stanovništva ima širok spektar tema i teorijski je moderno utemeljena u opštoj i specifičnoj, savremenoj naučnoj metodologiji. Kao najvažnije teme savremenog sveta nameću se veze između broja stanovnika i resursa, izbeglica i azilanata, uzroka i posledica međunarodnih migracija, implikacija biološke depopulacije i niskog nivoa fertiliteta na jednoj i proširene reprodukcije, populacione ekspanzije i porasta, za rad i reprodukciju sposobnog stanovništva, ubrzanog starenja stanovništva na određenim nacionalnim i regionalnim nivoima, velike nejednakosti u morbiditetu i mortalitetu, kao i izazovi u vezi disperzije i koncentracije stanovništva, uz ostala pitanja i probleme demografskog razvitka.
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
T2 - Demografija
T1 - Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic
T1 - Aktuelnost pojava i procesa u razvitku stanovništva regionalnog i globalnog karaktera u delima Vojislava S. Radovanovića
IS - 12
SP - 55
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_736
ER - 
@article{
author = "Spasovski, Milena and Šantić, Danica",
year = "2015",
abstract = "The aim of this paper is to review the actuality of selected phenomena and processes of population development in the context of specific topics in the work of Vojislav S. Radovanovic, through the presentation of the demographic development of the world, continents, major regional entities and examples of countries. Famous Serbian anthropologist in the mid-twentieth century with lot of knowledge pointed out the necessity of developing new scientific theories, methods and techniques of population studies, as well as the new distinctive effects of social, economic, health, cultural and other lines of development, which will affect the transition directions of the elements of natural regeneration and spatial mobility of the population, the transformation of the population structure and model of deployment and redistribution of population. Population geography was developed from Antropogeography after Second World War. Modern Population geography has a wide range of topics and is theoretically grounded in modern general and specific, modern scientific methodology. The most important topics of the modern world impose on the links between population and resources, refugees and asylum seekers, causes and consequences of international migration, the implications of biological depopulation and low fertility levels at one and expanded reproduction, population expansion and an increase in working-age population, accelerated aging population in certain national and regional levels, large disparities in morbidity and mortality, as well as challenges related dispersion and concentration of the population, along with other issues and problems of demographic development., Cilj ovog rada jeste osvrt na aktuelnost izabranih pojava i procesa razvitka stanovništva u kontekstu pojedinih tema kojima se bavio Vojislav S. Radovanović, kroz prikaz demografskog razvitka sveta, kontinenata, većih regionalnih celina i primera zemalja. Znameniti srpski antropogeograf, Vojislav S. Radovanović, je sredinom XX veka tretirajući pomenutu problematiku, znalački ukazao na neophodnost razvoja novih naučnih teorija, metoda i tehnika populacionih istraživanja, kao i na nove osobene uticaje društvenih, privrednih, zdravstvenih, kulturnih i drugih pravaca razvoja, koji će uticati na tranziciju prirodnog obnavljanja i prostorne pokretljivosti stanovništva, transformaciju struktura stanovništva i modela razmeštaja i prerazmeštaja stanovništva. Iz antropogeografije se nakon Drugog svetskog rata razvila Geografija stanovništva. Savremena geografija stanovništva ima širok spektar tema i teorijski je moderno utemeljena u opštoj i specifičnoj, savremenoj naučnoj metodologiji. Kao najvažnije teme savremenog sveta nameću se veze između broja stanovnika i resursa, izbeglica i azilanata, uzroka i posledica međunarodnih migracija, implikacija biološke depopulacije i niskog nivoa fertiliteta na jednoj i proširene reprodukcije, populacione ekspanzije i porasta, za rad i reprodukciju sposobnog stanovništva, ubrzanog starenja stanovništva na određenim nacionalnim i regionalnim nivoima, velike nejednakosti u morbiditetu i mortalitetu, kao i izazovi u vezi disperzije i koncentracije stanovništva, uz ostala pitanja i probleme demografskog razvitka.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd",
journal = "Demografija",
title = "Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic, Aktuelnost pojava i procesa u razvitku stanovništva regionalnog i globalnog karaktera u delima Vojislava S. Radovanovića",
number = "12",
pages = "55-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_736"
}
Spasovski, M.,& Šantić, D.. (2015). Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic. in Demografija
Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.(12), 55-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_736
Spasovski M, Šantić D. Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic. in Demografija. 2015;(12):55-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_736 .
Spasovski, Milena, Šantić, Danica, "Actuality of phenomena and processes in the population development on regional and global level in the works of Vojislav S. Radovanovic" in Demografija, no. 12 (2015):55-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_736 .

Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia

Đorđević, Dejan Ž.; Šantić, Danica

(Univerzitet u Nišu, Niš, 2015)

TY - JOUR
AU - Đorđević, Dejan Ž.
AU - Šantić, Danica
PY - 2015
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/673
AB - Passenger traffic between Serbia and Bulgaria operates through six border crossing points, one of which is rail. Not so long ago, there were more border crossing points between the two countries, fluctuations of the local population were far greater, but the depopulation of the border area between Serbia and Bulgaria over time resulted in the need to close these crossing points. Dynamic political events on the Balkan Peninsula during the 20th and 21st century have made the border crossing points to be separation points rather than meeting points of the two nations. Besides depopulation, the border area is characterized by extreme economic underdevelopment. The border area of Southeast Serbia in contemporary development plans is commonly recognized as an area suitable for tourism development, where the transit position plays one of the most important roles.
AB - Promet putnika između Srbije i Bugarske odvija se preko šest graničnih prelaza, od kojih je jedan železnički. U ne tako davnoj prošlosti, između dve države bilo je više graničnih prelaza, fluktuacija domaćeg stanovništva bila je daleko veća, ali je depopulacija pograničnih prostora i Srbije i Bugarske vremenom dovela do potrebe za gašenjem ovih prelaza. Dinamična politička dešavanja na prostoru Balkanskog poluostrva, tokom XX i XXI veka, učinila su da granični prelazi češće budu mesta razdvajanja, nego mesta spajanja dva naroda. Pored depopulacije, pogranični prostor karakteriše i izrazita ekonomska nerazvijenost. Pogranični prostor jugoistočne Srbije se u savremenim razvojnim planovima, sve češće prepoznaje kao prostor pogodan za razvoj turizma, pri čemu tranzitni položaj igra jednu od značajnih uloga.
PB - Univerzitet u Nišu, Niš
T2 - Teme
T1 - Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia
T1 - Specifičnosti odnosa prekograničnog prometa putnika i razvoja turizma jugoistočne Srbije
VL - 39
IS - 2
SP - 395
EP - 407
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_673
ER - 
@article{
author = "Đorđević, Dejan Ž. and Šantić, Danica",
year = "2015",
abstract = "Passenger traffic between Serbia and Bulgaria operates through six border crossing points, one of which is rail. Not so long ago, there were more border crossing points between the two countries, fluctuations of the local population were far greater, but the depopulation of the border area between Serbia and Bulgaria over time resulted in the need to close these crossing points. Dynamic political events on the Balkan Peninsula during the 20th and 21st century have made the border crossing points to be separation points rather than meeting points of the two nations. Besides depopulation, the border area is characterized by extreme economic underdevelopment. The border area of Southeast Serbia in contemporary development plans is commonly recognized as an area suitable for tourism development, where the transit position plays one of the most important roles., Promet putnika između Srbije i Bugarske odvija se preko šest graničnih prelaza, od kojih je jedan železnički. U ne tako davnoj prošlosti, između dve države bilo je više graničnih prelaza, fluktuacija domaćeg stanovništva bila je daleko veća, ali je depopulacija pograničnih prostora i Srbije i Bugarske vremenom dovela do potrebe za gašenjem ovih prelaza. Dinamična politička dešavanja na prostoru Balkanskog poluostrva, tokom XX i XXI veka, učinila su da granični prelazi češće budu mesta razdvajanja, nego mesta spajanja dva naroda. Pored depopulacije, pogranični prostor karakteriše i izrazita ekonomska nerazvijenost. Pogranični prostor jugoistočne Srbije se u savremenim razvojnim planovima, sve češće prepoznaje kao prostor pogodan za razvoj turizma, pri čemu tranzitni položaj igra jednu od značajnih uloga.",
publisher = "Univerzitet u Nišu, Niš",
journal = "Teme",
title = "Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia, Specifičnosti odnosa prekograničnog prometa putnika i razvoja turizma jugoistočne Srbije",
volume = "39",
number = "2",
pages = "395-407",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_673"
}
Đorđević, D. Ž.,& Šantić, D.. (2015). Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia. in Teme
Univerzitet u Nišu, Niš., 39(2), 395-407.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_673
Đorđević DŽ, Šantić D. Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia. in Teme. 2015;39(2):395-407.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_673 .
Đorđević, Dejan Ž., Šantić, Danica, "Specific relations in the cross-border passenger traffic and the development of tourism in Southeast Serbia" in Teme, 39, no. 2 (2015):395-407,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_673 .

Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu

Šantić, Danica

(Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 2013)

TY - THES
AU - Šantić, Danica
PY - 2013
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2175
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1339
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8421/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45275407
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/1096
AB - Distribution of the population reflects the integrity of the natural, social, economic and historical factors of the geospace, relevant both for fundamental and for applied researches. Complex spatial structure of the contemporary distribution of population in the world, and in Serbia as well, during history were specified by human migrations of complex scope and determinants. In the scientific debates over the long term, the older models of distribution generally treated dispersion, and the newer models, mainly from the 70s of XX century, polarization, that is, clustering of the population through spatial concentration. These questions are the core of geographic access to the condition and development of population systems, that can be viewed through spatial-analytical approach. The aim is primarily a test of spatial aspects of population phenomena through distribution characteristics, forms of spatial structures, connections and relationships between demographic elements and other spatial systems as dynamic and temporally variable categories. Distribution is a result of the changes that have occurred in the past and transitional conditions of demographic and overall development. Development of the spatial-analytical approach in population science is correlated with the use of modern quantitative methods and technical researches, as mathematical and statistical methods facilitate consideration of the flow and the determinants of population phenomena. The optimal population number is most often discussed in relation to the complex relationship between resources, space, level of technological and agricultural development, migrations, as well as any significant relationship between the old and the young population in a given territory. One of the main questions is where is the balance (or compromise) between the quantity and the quality of life? The most common answer is that it can be found in the distribution of population, as the most optimal distribution of population today imposes as an absolute necessity. The aim of research in this PhD thesis is to assess the development of the theory of population optimum over a longer period of history, to define the direction in 9 contemporary theoretical debates, as well as to get to the base of the theoretical model that could be applied to the statistical empirical material for Serbia. This has been achieved by monitoring the attitudes of the optimal population number from ancient times to the present, with its abstraction and emphasis on the most significant models in order to better perform their evaluation. In the world there is a numerous literature that treats the theoretical aspects of the population optimum, many conferences on the subject were held, and in recent decades a significant number of organizations studying this issue had been also established. A large number of empirical analyses on both the global and the national level have been done, which is associated with the intensification of research of this phenomenon especially since the 70-ies of XX century, when there was a reaffirmation of the population optimum theory...
AB - Razmeštaj stanovništva odražava celovitost prirodnih, društvenih, ekonomskih i istorijskih činilaca geoprostora, relevantnih kako za fundamentalna, tako i za aplikativna istraživanja. Složenu prostornu strukturu savremenog razmeštaja populacije u svetu, kao i u Srbiji, tokom istorije su determinisale ljudske migracije, složenog obima i determinanti. U naučnim raspravama u dužem vremenskom periodu stariji modeli razmeštaja su uglavnom tretirali disperziju, a noviji modeli, pre svega od 70-ih godina XX veka, polarizaciju, odnosno grupisanje stanovništva kroz prostornu koncentraciju. Ova pitanja su srž geografskog pristupa stanju i razvoju populacionih sistema, koji se sagledava kroz prostorno-analitički pristup. Cilj je prevashodno ispitivanje prostornih aspekata populacionih fenomena kroz osobine razmeštaja, oblika prostornih struktura, veza i odnosa elemenata demografskih i ostalih prostornih sistema kao dinamičnih i vremenski promenljivih kategorija. Razmeštaj je rezultat promena do kojih se došlo u prethodnim i prelaznim stanjima demografskog i ukupnog razvoja. Razvoj analitičko-prostornog pristupa u populacionoj nauci u korelaciji je sa korišćenjem savremenih kvantitativnih metoda i tehnika istraživanja, jer matematičke i statističke metode olakšavaju razmatranje toka i determinanti populacionih fenomena. Optimalan broj stanovnika se najčešće razmatra u odnosu na kompleks veza između resursa, prostora, nivoa tehnološkog i poljoprivrednog razvoja, migracionih kretanja, kao i sve značajnijeg odnosa između starog i mladog stanovništva na određenoj teritoriji. Jedno od osnovnih pitanja jeste gde je ravnoteža (ili kompromis) između kvantiteta stanovništva i kvaliteta života? Najčešći odgovor je da se ona može naći u razmeštaju stanovništva, jer se najoptimalnija distribucija stanovništva danas nameće kao apsolutna potreba. 5 Cilj istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji je sagledavanje razvoja teorije populacionog optimuma u dužem istorijskom periodu, da bi se definisao pravac u savremenim teorijskim raspravama, kao i da se dođe do osnove teorijskog modela koji je mogao biti primenjen na statističkom empirijskom materijalu za Srbiju. To se postiglo praćenjem stavova o optimalnom broju stanovnika od najstarijih vremena do danas, uz njihovo apstrahovanje i naglašavanje najznačajnijih modela, kako bi se bolje izvršila njihova evaluacija. U svetu postoji brojna literatura koja tretira teorijske aspekte populacionog optimuma, održano je mnogo naučnih skupova na tu temu, a poslednjih decenija osnovan je i značajan broj organizacija koje izučavaju ovu problematiku. Urađen je i veliki broj empirijskih analiza kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, što je u vezi sa intenziviranjem istraživanja ovog fenomena naročito od 70-ih godina XX veka, kada dolazi do reafirmacije teorije populacionog optimuma...
PB - Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
T1 - Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu
T1 - Spatial distribution of population in Serbia considering optimum population theories
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2175
ER - 
@phdthesis{
author = "Šantić, Danica",
year = "2013",
abstract = "Distribution of the population reflects the integrity of the natural, social, economic and historical factors of the geospace, relevant both for fundamental and for applied researches. Complex spatial structure of the contemporary distribution of population in the world, and in Serbia as well, during history were specified by human migrations of complex scope and determinants. In the scientific debates over the long term, the older models of distribution generally treated dispersion, and the newer models, mainly from the 70s of XX century, polarization, that is, clustering of the population through spatial concentration. These questions are the core of geographic access to the condition and development of population systems, that can be viewed through spatial-analytical approach. The aim is primarily a test of spatial aspects of population phenomena through distribution characteristics, forms of spatial structures, connections and relationships between demographic elements and other spatial systems as dynamic and temporally variable categories. Distribution is a result of the changes that have occurred in the past and transitional conditions of demographic and overall development. Development of the spatial-analytical approach in population science is correlated with the use of modern quantitative methods and technical researches, as mathematical and statistical methods facilitate consideration of the flow and the determinants of population phenomena. The optimal population number is most often discussed in relation to the complex relationship between resources, space, level of technological and agricultural development, migrations, as well as any significant relationship between the old and the young population in a given territory. One of the main questions is where is the balance (or compromise) between the quantity and the quality of life? The most common answer is that it can be found in the distribution of population, as the most optimal distribution of population today imposes as an absolute necessity. The aim of research in this PhD thesis is to assess the development of the theory of population optimum over a longer period of history, to define the direction in 9 contemporary theoretical debates, as well as to get to the base of the theoretical model that could be applied to the statistical empirical material for Serbia. This has been achieved by monitoring the attitudes of the optimal population number from ancient times to the present, with its abstraction and emphasis on the most significant models in order to better perform their evaluation. In the world there is a numerous literature that treats the theoretical aspects of the population optimum, many conferences on the subject were held, and in recent decades a significant number of organizations studying this issue had been also established. A large number of empirical analyses on both the global and the national level have been done, which is associated with the intensification of research of this phenomenon especially since the 70-ies of XX century, when there was a reaffirmation of the population optimum theory..., Razmeštaj stanovništva odražava celovitost prirodnih, društvenih, ekonomskih i istorijskih činilaca geoprostora, relevantnih kako za fundamentalna, tako i za aplikativna istraživanja. Složenu prostornu strukturu savremenog razmeštaja populacije u svetu, kao i u Srbiji, tokom istorije su determinisale ljudske migracije, složenog obima i determinanti. U naučnim raspravama u dužem vremenskom periodu stariji modeli razmeštaja su uglavnom tretirali disperziju, a noviji modeli, pre svega od 70-ih godina XX veka, polarizaciju, odnosno grupisanje stanovništva kroz prostornu koncentraciju. Ova pitanja su srž geografskog pristupa stanju i razvoju populacionih sistema, koji se sagledava kroz prostorno-analitički pristup. Cilj je prevashodno ispitivanje prostornih aspekata populacionih fenomena kroz osobine razmeštaja, oblika prostornih struktura, veza i odnosa elemenata demografskih i ostalih prostornih sistema kao dinamičnih i vremenski promenljivih kategorija. Razmeštaj je rezultat promena do kojih se došlo u prethodnim i prelaznim stanjima demografskog i ukupnog razvoja. Razvoj analitičko-prostornog pristupa u populacionoj nauci u korelaciji je sa korišćenjem savremenih kvantitativnih metoda i tehnika istraživanja, jer matematičke i statističke metode olakšavaju razmatranje toka i determinanti populacionih fenomena. Optimalan broj stanovnika se najčešće razmatra u odnosu na kompleks veza između resursa, prostora, nivoa tehnološkog i poljoprivrednog razvoja, migracionih kretanja, kao i sve značajnijeg odnosa između starog i mladog stanovništva na određenoj teritoriji. Jedno od osnovnih pitanja jeste gde je ravnoteža (ili kompromis) između kvantiteta stanovništva i kvaliteta života? Najčešći odgovor je da se ona može naći u razmeštaju stanovništva, jer se najoptimalnija distribucija stanovništva danas nameće kao apsolutna potreba. 5 Cilj istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji je sagledavanje razvoja teorije populacionog optimuma u dužem istorijskom periodu, da bi se definisao pravac u savremenim teorijskim raspravama, kao i da se dođe do osnove teorijskog modela koji je mogao biti primenjen na statističkom empirijskom materijalu za Srbiju. To se postiglo praćenjem stavova o optimalnom broju stanovnika od najstarijih vremena do danas, uz njihovo apstrahovanje i naglašavanje najznačajnijih modela, kako bi se bolje izvršila njihova evaluacija. U svetu postoji brojna literatura koja tretira teorijske aspekte populacionog optimuma, održano je mnogo naučnih skupova na tu temu, a poslednjih decenija osnovan je i značajan broj organizacija koje izučavaju ovu problematiku. Urađen je i veliki broj empirijskih analiza kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou, što je u vezi sa intenziviranjem istraživanja ovog fenomena naročito od 70-ih godina XX veka, kada dolazi do reafirmacije teorije populacionog optimuma...",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet",
title = "Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu, Spatial distribution of population in Serbia considering optimum population theories",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2175"
}
Šantić, D.. (2013). Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu. 
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2175
Šantić D. Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu. 2013;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2175 .
Šantić, Danica, "Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu" (2013),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2175 .

Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach

Spasovski, Milena; Šantić, Danica

(Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Spasovski, Milena
AU - Šantić, Danica
PY - 2013
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/584
AB - Population geography is a subdiscipline of Human geography and studies the distribution, concentration and density of population over the terestrial surface, as well as differences in population size, changes and characteristics, like structures, migrations, activity etc, among some places present compared to others. Population geography has had a perscientific stage as long as human history. First modern scientific treatis of population in geography was the F. Ratzels book Antropogeography in 1882. During the first half of the XX century, French geographer Vidal de la Blanche gave a capital importance of population studies in his work Principes de Geographie Humaine. In interwar years, various aspects of population were studied. After The Second World War started the renovating movement of geography and new tendencies appear in human geography and, consequently in population geography. Attempts were made to define population geography as a separate sub-discipline. The world wide trend of treating population geography as separate discipline was expressed by publishing monographs, bibliographies and textbooks. The most significant authors who worked on defining population geography were French geographers P. George (1951, 1959), Beaujen-Garnier (1965, 1966); North-american geographers: G. Trewarta (1953, 1969), W. Bunge (1962), J. Clance (1965, 1971), W. Zelinski (1966); in Great Britain: J.I. Clarke (1965); in USSR: Ju.G. Sauškin i D.N. Anučin (1950), V.V. Pokšiševskij (1966), D.I. Valentej (1973); in Poland V. Ormotski (1931), L. Kosinski (1967) A. Jagelski (1980). Those authors and their works had the significant influence on the development of population science in the world and also in Serbia. Although the development of population geography was different in different countries and scientific research centers, we can clearly defined four stages. First stage lasted untill 1960s and was characterised by works of G.Trewarta, H. Doerres Ju.G. Sauškin, D.N. Anučin, J. Beaujeu-Gariner. G. Trewarta argued that the population is the point of reference from which all other elements are observed and from which all derive significance and meaning. This view was adopted and shared by authors dealing with population items, explicitly or implicitly. Second stage lasted from 1960s till 1970s and the most significant authors dealing with population problems were W. Zelinsky, W. Bunge; H.Bobek, W. Hartke, K.Ruppert, F.Schaffer; D.I. Valentej, K.Korčak. This phase was characterized by the application of quantitative methods and efforts for understanding the spatial structure of the population. Many scientists see this development phase as a particularly prosperous period, because it carried more intensive relations of geography and demography through the introduction of statistical, mathematical and demographic methods and techniques in studies of population geography. Third phase lasted from 1970s to 1980s, and was characterized by close relations between population geography and formal demography. Development and application of GIS and computer data, have made population studies more complex and applicable in practice, through population policy and population projections. The most significant authors in this period were L. Kosinski, A. Jagelski, Hägerstrand. And at last, fourth stage started in 1980s and in many countries lastes untill present days. In population geography appeared new tendencies associated with the critique of positivism, the establishment of humanistic approaches and modifications of general geographic concepts. In this period, spatial analysis and quantitative scientific methods were reaffirmed, and because of that some population studies were redefined in spatial demography, a time dimension advocated in historical demography. In this context, we emphasize the work of D. Plane and P. Rogerson. Population geography is viewed differently from one country to another. Its definition differs from too narrow to overly broad. But two research areas were of particular interest to geographers - population distribution and migration. Both items acquired an international dimension. Recently, eminent population geographers exchanged various view points in an attempt to provoke new thinking on subject and define the answers of new fields research in population geography. Population geography in the XXI Century is no longer a field comprised of spatial applications of fertility, mortality and migration only. Contemporary population geography is theoretically sophisticated, integrating spatial analysis, GIS and geo-referenced data. Future progress in the field of population geography will derive from more research at the intersections of population processes and societal issues and concerns. Major themes of future empirical researches in population geography should be: global population growth, studies of migration, transnationalism, human security issues, population-health-environment nexus, human-environment sustainability, economic development and poverty issues.
AB - U dosadašnjoj razvojnoj praksi geografije kao nauke, istraživanje problematike stanovništva se može sagledati kroz tri etape: antropogeografsku, demogeografsku i savremenu etapu u kojoj su dominantna izučavanja prostornih struktura, veza i odnosa u relacijama elemenata geosistema. Populaciona istraživanja u geografiji se u nekim zemljama nalaze u samom njenom centru, dok su u drugim zemljama situirana u susedne discipline. Tako se pojedine studije koncentrišu na izučavanje teritorijalnih struktura, a druge na karakteristike, dinamiku i probleme populacije. Istovremeno, uočavaju se oscilirajući trendovi u razvoju pojedinih populacionih istraživanja uz veoma izraženu raznolikost tema koje se uzimaju kao prioriteti. Decenijama radeći zajedno demografi i geografi su razvili blisku saradnju na polju prostorno-populacione analize, čiji je rezultat bolje shvatanje značaja lokacije i udaljenosti u sagledavanju pojava i procesa u demografskom razvitku, kao i usavršavanje demografskih mera, metoda i tehnika. Stoga je veoma teško povući granicu između geografije stanovništva, prostorne demografije, geodemografije, demogeografije, pa se ti termini često koriste kao sinonimi. Stoga su u savremenom periodu sve prisutnija zalaganja za definisanje predmeta geografije stanovništva kao geografske discipline, koja proučava karakteristike demografskih sistema i pravce razvoja na različitim teritorijalnim nivoima. To je naročito značajno u uslovima kada većina autora navodi glavne teme istraživanja stanovništva, koje su značajno različite od tradicionalnih, a odnose se na globalno važne probleme sveta: degradaciju životne sredine, globalizaciju ekonomije i međunarodne migracije. Budući razvoj geografije stanovništva mora ići u pravcu unapređivanja sopstvenih metodskih postupaka, kao i primenu sistemske analize u izučavanju populacionih fenomena. Usvajanje sistemskog pristupa u proučavanju, tumačenju i rešavanju razvojnih problema populacije može imati veliki značaj za dalji razvoj nauke o stanovništvu i njen doprinos naučnom poznavanju aktuelnih pitanja društveno-istorijskih procesa. Upravo iz ovih, ali i drugih razloga teorijske i metodološke prirode pristupilo se tretiranju problematike izučavanja stanovništva u geografiji, koje je prezentovano u ovom radu.
PB - Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, Beograd
T2 - Stanovništvo
T1 - Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach
T1 - Razvoj geografije stanovništva od antropogeografskog do prostorno-analitičkog pristupa
VL - 51
IS - 2
SP - 1
EP - 22
DO - 10.2298/STNV1302001S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_584
ER - 
@article{
author = "Spasovski, Milena and Šantić, Danica",
year = "2013",
abstract = "Population geography is a subdiscipline of Human geography and studies the distribution, concentration and density of population over the terestrial surface, as well as differences in population size, changes and characteristics, like structures, migrations, activity etc, among some places present compared to others. Population geography has had a perscientific stage as long as human history. First modern scientific treatis of population in geography was the F. Ratzels book Antropogeography in 1882. During the first half of the XX century, French geographer Vidal de la Blanche gave a capital importance of population studies in his work Principes de Geographie Humaine. In interwar years, various aspects of population were studied. After The Second World War started the renovating movement of geography and new tendencies appear in human geography and, consequently in population geography. Attempts were made to define population geography as a separate sub-discipline. The world wide trend of treating population geography as separate discipline was expressed by publishing monographs, bibliographies and textbooks. The most significant authors who worked on defining population geography were French geographers P. George (1951, 1959), Beaujen-Garnier (1965, 1966); North-american geographers: G. Trewarta (1953, 1969), W. Bunge (1962), J. Clance (1965, 1971), W. Zelinski (1966); in Great Britain: J.I. Clarke (1965); in USSR: Ju.G. Sauškin i D.N. Anučin (1950), V.V. Pokšiševskij (1966), D.I. Valentej (1973); in Poland V. Ormotski (1931), L. Kosinski (1967) A. Jagelski (1980). Those authors and their works had the significant influence on the development of population science in the world and also in Serbia. Although the development of population geography was different in different countries and scientific research centers, we can clearly defined four stages. First stage lasted untill 1960s and was characterised by works of G.Trewarta, H. Doerres Ju.G. Sauškin, D.N. Anučin, J. Beaujeu-Gariner. G. Trewarta argued that the population is the point of reference from which all other elements are observed and from which all derive significance and meaning. This view was adopted and shared by authors dealing with population items, explicitly or implicitly. Second stage lasted from 1960s till 1970s and the most significant authors dealing with population problems were W. Zelinsky, W. Bunge; H.Bobek, W. Hartke, K.Ruppert, F.Schaffer; D.I. Valentej, K.Korčak. This phase was characterized by the application of quantitative methods and efforts for understanding the spatial structure of the population. Many scientists see this development phase as a particularly prosperous period, because it carried more intensive relations of geography and demography through the introduction of statistical, mathematical and demographic methods and techniques in studies of population geography. Third phase lasted from 1970s to 1980s, and was characterized by close relations between population geography and formal demography. Development and application of GIS and computer data, have made population studies more complex and applicable in practice, through population policy and population projections. The most significant authors in this period were L. Kosinski, A. Jagelski, Hägerstrand. And at last, fourth stage started in 1980s and in many countries lastes untill present days. In population geography appeared new tendencies associated with the critique of positivism, the establishment of humanistic approaches and modifications of general geographic concepts. In this period, spatial analysis and quantitative scientific methods were reaffirmed, and because of that some population studies were redefined in spatial demography, a time dimension advocated in historical demography. In this context, we emphasize the work of D. Plane and P. Rogerson. Population geography is viewed differently from one country to another. Its definition differs from too narrow to overly broad. But two research areas were of particular interest to geographers - population distribution and migration. Both items acquired an international dimension. Recently, eminent population geographers exchanged various view points in an attempt to provoke new thinking on subject and define the answers of new fields research in population geography. Population geography in the XXI Century is no longer a field comprised of spatial applications of fertility, mortality and migration only. Contemporary population geography is theoretically sophisticated, integrating spatial analysis, GIS and geo-referenced data. Future progress in the field of population geography will derive from more research at the intersections of population processes and societal issues and concerns. Major themes of future empirical researches in population geography should be: global population growth, studies of migration, transnationalism, human security issues, population-health-environment nexus, human-environment sustainability, economic development and poverty issues., U dosadašnjoj razvojnoj praksi geografije kao nauke, istraživanje problematike stanovništva se može sagledati kroz tri etape: antropogeografsku, demogeografsku i savremenu etapu u kojoj su dominantna izučavanja prostornih struktura, veza i odnosa u relacijama elemenata geosistema. Populaciona istraživanja u geografiji se u nekim zemljama nalaze u samom njenom centru, dok su u drugim zemljama situirana u susedne discipline. Tako se pojedine studije koncentrišu na izučavanje teritorijalnih struktura, a druge na karakteristike, dinamiku i probleme populacije. Istovremeno, uočavaju se oscilirajući trendovi u razvoju pojedinih populacionih istraživanja uz veoma izraženu raznolikost tema koje se uzimaju kao prioriteti. Decenijama radeći zajedno demografi i geografi su razvili blisku saradnju na polju prostorno-populacione analize, čiji je rezultat bolje shvatanje značaja lokacije i udaljenosti u sagledavanju pojava i procesa u demografskom razvitku, kao i usavršavanje demografskih mera, metoda i tehnika. Stoga je veoma teško povući granicu između geografije stanovništva, prostorne demografije, geodemografije, demogeografije, pa se ti termini često koriste kao sinonimi. Stoga su u savremenom periodu sve prisutnija zalaganja za definisanje predmeta geografije stanovništva kao geografske discipline, koja proučava karakteristike demografskih sistema i pravce razvoja na različitim teritorijalnim nivoima. To je naročito značajno u uslovima kada većina autora navodi glavne teme istraživanja stanovništva, koje su značajno različite od tradicionalnih, a odnose se na globalno važne probleme sveta: degradaciju životne sredine, globalizaciju ekonomije i međunarodne migracije. Budući razvoj geografije stanovništva mora ići u pravcu unapređivanja sopstvenih metodskih postupaka, kao i primenu sistemske analize u izučavanju populacionih fenomena. Usvajanje sistemskog pristupa u proučavanju, tumačenju i rešavanju razvojnih problema populacije može imati veliki značaj za dalji razvoj nauke o stanovništvu i njen doprinos naučnom poznavanju aktuelnih pitanja društveno-istorijskih procesa. Upravo iz ovih, ali i drugih razloga teorijske i metodološke prirode pristupilo se tretiranju problematike izučavanja stanovništva u geografiji, koje je prezentovano u ovom radu.",
publisher = "Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, Beograd",
journal = "Stanovništvo",
title = "Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach, Razvoj geografije stanovništva od antropogeografskog do prostorno-analitičkog pristupa",
volume = "51",
number = "2",
pages = "1-22",
doi = "10.2298/STNV1302001S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_584"
}
Spasovski, M.,& Šantić, D.. (2013). Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach. in Stanovništvo
Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, Beograd., 51(2), 1-22.
https://doi.org/10.2298/STNV1302001S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_584
Spasovski M, Šantić D. Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach. in Stanovništvo. 2013;51(2):1-22.
doi:10.2298/STNV1302001S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_584 .
Spasovski, Milena, Šantić, Danica, "Development of population geography from antropogeography to spatial-analitical approach" in Stanovništvo, 51, no. 2 (2013):1-22,
https://doi.org/10.2298/STNV1302001S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_584 .

Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population

Spasovski, Milena; Šantić, Danica; Radovanović, Olica

(Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Spasovski, Milena
AU - Šantić, Danica
AU - Radovanović, Olica
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/497
AB - This paper examines the problem of demographic transition of natural replacement of the Serbian population since the mid-nineteenth century to 2010. The special attention is given to analyzing trends in birth rate, mortality and population growth through the historical periods in which started and in which the transformation of demographic trends was being done, from the model of extended natural replacement and population expansion to the depopulation model. The specific progress of transitional trends is shown in the natural replacement of population at the macro-regional levels in Serbia (Central Serbia, Vojvodina and Kosovo and Metohija), especially at the meso-regional and local level in the geospace of Serbia (municipalities, districts, regions).
AB - U radu se razmatra problematika demografske tranzicije prirodnog obnavljanja stanovništva Srbije od sredine XIX veka do 2010. Godine. Posebno se prate trendovi u natalitetu, mortalitetu i prirodnom priraštaju kroz istorijske epohe u kojima je započeta i u kojima se odvijala transformacija demografskih tokova, od modela proširene prirodne reprodukcije i populacione ekspanzije do modela nedovoljne zamene generacija. Prikazuje se specifično odvijanje tranzicionih trendova u prirodnom obnavljanju stanovništva na makro regionalnim nivoima Srbije (Centralna Srbija, Vojvodina i Kosovo i Metohija), a posebno na mezo regionalnom i lokalnom nivou u geoprostoru Srbije (opštine, oblasti, regioni).
PB - Srpsko geografsko društvo, Beograd
T2 - Glasnik Srpskog geografskog društva
T1 - Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population
T1 - Istorijske etape u tranziciji prirodnog obnavljanja stanovništva Srbije
VL - 92
IS - 2
SP - 23
EP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_497
ER - 
@article{
author = "Spasovski, Milena and Šantić, Danica and Radovanović, Olica",
year = "2012",
abstract = "This paper examines the problem of demographic transition of natural replacement of the Serbian population since the mid-nineteenth century to 2010. The special attention is given to analyzing trends in birth rate, mortality and population growth through the historical periods in which started and in which the transformation of demographic trends was being done, from the model of extended natural replacement and population expansion to the depopulation model. The specific progress of transitional trends is shown in the natural replacement of population at the macro-regional levels in Serbia (Central Serbia, Vojvodina and Kosovo and Metohija), especially at the meso-regional and local level in the geospace of Serbia (municipalities, districts, regions)., U radu se razmatra problematika demografske tranzicije prirodnog obnavljanja stanovništva Srbije od sredine XIX veka do 2010. Godine. Posebno se prate trendovi u natalitetu, mortalitetu i prirodnom priraštaju kroz istorijske epohe u kojima je započeta i u kojima se odvijala transformacija demografskih tokova, od modela proširene prirodne reprodukcije i populacione ekspanzije do modela nedovoljne zamene generacija. Prikazuje se specifično odvijanje tranzicionih trendova u prirodnom obnavljanju stanovništva na makro regionalnim nivoima Srbije (Centralna Srbija, Vojvodina i Kosovo i Metohija), a posebno na mezo regionalnom i lokalnom nivou u geoprostoru Srbije (opštine, oblasti, regioni).",
publisher = "Srpsko geografsko društvo, Beograd",
journal = "Glasnik Srpskog geografskog društva",
title = "Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population, Istorijske etape u tranziciji prirodnog obnavljanja stanovništva Srbije",
volume = "92",
number = "2",
pages = "23-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_497"
}
Spasovski, M., Šantić, D.,& Radovanović, O.. (2012). Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population. in Glasnik Srpskog geografskog društva
Srpsko geografsko društvo, Beograd., 92(2), 23-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_497
Spasovski M, Šantić D, Radovanović O. Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population. in Glasnik Srpskog geografskog društva. 2012;92(2):23-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_497 .
Spasovski, Milena, Šantić, Danica, Radovanović, Olica, "Historical stages in transition of natural replacement of the Serbian population" in Glasnik Srpskog geografskog društva, 92, no. 2 (2012):23-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_497 .

Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)

Göler, Daniel; Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan; Šantić, Danica

(2012)

TY - JOUR
AU - Göler, Daniel
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Šantić, Danica
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/483
AB - Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.
T2 - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
T1 - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)
T1 - Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluderica
IS - 154
SP - 212
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483
ER - 
@article{
author = "Göler, Daniel and Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan and Šantić, Danica",
year = "2012",
abstract = "Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.",
journal = "Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft",
title = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example), Informelles Wohnen als Routine? Multiple urbane Transformationen in der Agglomeration Belgrad: Das Beispiel Kaluderica",
number = "154",
pages = "212-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483"
}
Göler, D., Martinović, M., Ratkaj, I.,& Šantić, D.. (2012). Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft(154), 212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483
Göler D, Martinović M, Ratkaj I, Šantić D. Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 2012;(154):212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483 .
Göler, Daniel, Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, Šantić, Danica, "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)" in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, no. 154 (2012):212-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_483 .
4

Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)

Goeler, Daniel; Martinović, Marija; Ratkaj, Ivan; Šantić, Danica

(Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna, 2012)

TY - JOUR
AU - Goeler, Daniel
AU - Martinović, Marija
AU - Ratkaj, Ivan
AU - Šantić, Danica
PY - 2012
UR - https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/456
AB - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example) Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.
PB - Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna
T2 - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
T1 - Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)
VL - 154
SP - 212
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456
ER - 
@article{
author = "Goeler, Daniel and Martinović, Marija and Ratkaj, Ivan and Šantić, Danica",
year = "2012",
abstract = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example) Informal housing in Southeast Europe is not a new phenomenon by any means. The problem of informal settlements in Belgrade [Beograd] and the rest of post-Yugoslavia goes back to the 1960s, when growing Yugoslav cities suffered a massive housing shortage. Housing policies tolerated private, individual, and often informal construction activities of rural-urban migrants and low-medium income households. These activities continued and intensified during the late Socialist and early transitional periods. According to the 2002 masterplan of Belgrade, informal settlements covered more than 40% of the total residential area. As a result of these long-term, intensive informal developments, this paper concludes that its case study, Kaluderica and the surrounding area, has grown to become one of the biggest informal settlements on the Balkans. This paper analyses these developments with the path-dependency approach. Sub-urbanisation of this kind is characterised by a high degree of informality and social marginality and differs greatly from both the well-known Western pattern, as well as the East-European pattern. Referring to the long-term development, informality is interpreted as a multiple (post-)Communist routine.",
publisher = "Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna",
journal = "Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft",
title = "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)",
volume = "154",
pages = "212-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456"
}
Goeler, D., Martinović, M., Ratkaj, I.,& Šantić, D.. (2012). Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft
Osterr Geograph Gesellschaft, Vienna., 154, 212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456
Goeler D, Martinović M, Ratkaj I, Šantić D. Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example). in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 2012;154:212-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456 .
Goeler, Daniel, Martinović, Marija, Ratkaj, Ivan, Šantić, Danica, "Informal housing as routine? Multiple urban transitions in the Belgrade metropolitan area (with Kaluderica as an example)" in Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, 154 (2012):212-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_gery_456 .
2